خرید(مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار)

مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار|41016895|imv34011961|مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در ,گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار ,مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در ,گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار
پژوهشگر گرامی،شما با عنوان مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.

مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار


چكیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: كلیات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5

3-1بیان مسئله : 6

4-1چارچوب نظری تحقیق : 7

5-1فرضیه های تحقیق : 8

6-1اهمیت وضرورت تحقیق : 10

7-1 حدود مطالعاتی. 11

1-7-1قلمرومکانی تحقیق : 11

2-7-1قلمرو زمانی تحقیق : 11

8-1تعریف واژه های کلیدی واصطلاحات: 11

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 14

2-2انواع شاخص بورس درایران : 15

1-2-2شاخص کل: 15

1-1-2-2ویژگیهای شاخص کل : 16

2-1-2-2موارد ی که در شاخص کل اثری ندارند: 16

3-1-2-2مواردی که نیازی به تعدیل شاخص نمی باشد 17

2-2-2شاخص بازده نقدی و قیمت: 17

3-2-2شاخص بازده نقدی: 17

4-2-2شاخص صنعت.. 18

5-2-2شاخص مالی. 18

6-2-2شاخص شرکت.. 18

7-2-2شاخص 50 شرکت برتر: 18

3-2شاخص های بازار سرمایه درسایر کشورها: 19

1-3-2شاخص بورس لندن : 19

2-3-2شاخص داو-جونز: 19

3-3-2شاخص نزدک: 19

4-3-2شاخص نیکی ژاپن: 20

5-3-2شاخص دکس : 20

6-3-2شاخص هنگ کنگ(سنگ) : 20

7-3-2شاخص بورس فرانسه )کک 40( : 20

8-3-2شاخص استاندارد اند پورز: 20

9-3-2شاخص های بورس مالزی: 21

4-2روش های پیش بینی قیمت اوراق بهادار : 21

1-4-2روش پرتفوی یا تئوری گشت تصادفی: 22

2-4-2روش اساسی یا تجزیه وتحلیل بنیادی : 22

3-4-2 روش نموداری یا تجزیه تحلیل تکنیکی: 22

5-2اصطلاحات رایج تحلیل تکنیکال: 22

6-2برخی از اصلاحات سرمایه گذاری: 25

7-2شاخص میانگین متحرک همگرا واگرا: 29

8-2میانگین متحرک همگرا واگرا( سه گانه ): 30

9-2شاخص قدرت نسبی: 31

10-2بررسی مقایسه ای شاخص میانگین همگرا واگرا(سه گانه) وشاخص قدرت نسبی روش تحلیل تکنیکال: 32

11-2مروری بر مطالعات تجربی : 37

1-11-2تحقیقات انجام شده در خارج از کشور: 37

2-11-2تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور: 42

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 45

2-3روش تحقیق: 45

3-3اهداف تحقیق: 45

4-3فرضیه های تحقیق : 46

1-4-3فرضیه اصلی اول: 46

2-4-3فرضیه اصلی دوم: 47

5-3جامعه اماری: 47

6-3مدل تحلیلی تحقیق: 49

7-3 فرایند تحقیق: 50

8-3روش ها و ابزار جمع آوری داده های تحقیق: 50

9-3متغیر ها و داده های پژوهش: 51

10-3نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار: 52

11-3نکات در نظر گرفته شده در محاسبات تحقیق: 53

12-3شاخص قدرت نسبی. 54

13-3میانگین متحرک همگرا واگرا (سه گانه): 55

1-13-3سیگنال خرید و فروش میانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه) 56

14-3محاسبات مربوط به ریسک: 56

15-3بازده : 57

16-3روش تجزیه وتحلیل داده ها 57

17-3آزمونT مستقل. 58

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 60

2-4آزمون فرضیه ها : 60

1-2-4 فرضیه اصلی اول: 60

2-2-4 فرضیه اول(فرعی) : 62

3-2-4فرضیه دوم (فرعی) : 63

4-2-4فرضیه سوم(فرعی) : 65

5-2-4فرضیه چهارم (فرعی) : 66

3-4فرضیه دوم (اصلی) : 68

1-3-4فرضیه اول (فرعی) : 69

2-3-4فرضیه دوم (فرعی) : 71

3-3-4فرضیه سوم(فرعی) : 73

4-3-4فرضیه چهارم (فرعی) : 74

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 78

2-5نتیجه گیری از ازمون فرضیه ها وتفسیر انها 78

1-2-5فرضیه اصلی اول تحقیق : 78

2-2-5فرضیه فرعی اول: 79

3-2-5فرضیه فرعی دوم: 79

4-2-5فرضیه فرعی سوم: 79

5-2-5فرضیه فرعی چهارم: 80

6-2-5فرضیه اصلی دوم: 80

7-2-5فرضیه فرعی اول ریسک: 81

8-2-5فرضیه فرعی دوم ریسک: 81

9-2-5فرضیه فرعی سوم ریسک: 82

10-2-5فرضیه چهارم فرعی : 82

3-5نتیجه گیری کلی تحقیق: 83

5-5پیشنهاد ات برای تحقیقات اتی. 83

پیوست ها

پیوست الف) جداول اماری. 86

پیوست ب) خروجی نرم افزار SPSS. 92

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 107

منابع لاتین: 109

چکیده انگلیسی: 111

جدول 1-1 نتایج یافته ها در مورد تحقیق. 5

جدول 1-3 لیست شرکتهای جامعه آماری. 48

جدول 1-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوشاخص... 61

جدول 2-4 آماره توصیفی بازده سهام بااستفاده از دوشاخص تکنیکال. 61

جدول 3-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین بازده سهام بااستفاده از دوشاخص تکنیکال. 61

جدول 4-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوشاخص... 62

جدول 5-4 آماره توصیفی بازده سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان رشدشاخص کل. 63

جدول 6-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین بازده سهام بااستفاده از دوروش در زمان رشدشاخص... 63

جدول 7-4آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوشاخص تکنیکال زمان کاهش شاخص 64

جدول 8-4 آماره توصیفی بازده سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان کاهش شاخص... 64

جدول 9-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین بازده سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان کاهش شاخص 65

جدول 10-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوزمان. 66

جدول 11-4 آماره توصیفی بازده سهام بااستفاده از شاخص قدرت نسبی. 66

جدول 12-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین بازده سهام بااستفاده از شاخص قدرت نسبی. 66

جدول 13-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوزمان. 67

جدول 14-4 آماره توصیفی بازده سهام بااستفاده از شاخص میانگین متحرک همگراواگرا (سه گانه) 67

جدول 15-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین بازده سهام بااستفاده از میانگین متحرک همگراواگرا(سه گانه)در دو زمان کاهش ورشد شاخص... 68

جدول 16-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوشاخص... 68

جدول 17-4 آماره توصیفی ریسک سهام بااستفاده از دوشاخص تکنیکال. 69

جدول 18-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین ریسک سهام بااستفاده از دوشاخص تکنیکال. 69

جدول 19-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوشاخص... 70

جدول 20-4 آماره توصیفی ریسک سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان رشدشاخص... 70

جدول 21-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین ریسک سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان رشد 70

جدول 22-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوشاخص... 71

جدول 23-4 آماره توصیفی ریسک سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان کاهش.. 72

جدول 24-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین ریسک سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان کاهش.. 72

جدول 25-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوزمان. 73

جدول 26-4 آماره توصیفی ریسک سهام شاخص قدرت نسبی. 73

جدول 27-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین ریسک سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان کاهش.. 74

جدول 28-4آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوزمان. 75

جدول 29-4 آماره توصیفی ریسک سهام میانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه) 75

جدول 30-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین ریسک سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان کاهش.. 75

جدول 31-4 خلاصه نتایج فرضیات.. 76

نمودار 1-2 سیگنال هایمیانگین همگراواگرا(سه گانه) 30

نمودار 2-2 سیگنال های شاخص قدرت نسبی. 32

نمودار 1-3 مدل تحلیلی تحقیق. 49

چكیده:

بیشتر افراد به درستی از روشهای سرمایه گذاری اطلاع ندارند ، آنها به طمع سود بیشتر و حداکثر کردن ثروت منابع مالی وپس اندازهای خود را در بازارهای مختلف سرمایه گذاری می کنند .بعضی از مردم به دنبال سود کمتر وبدون ریسک هستند.به همین جهت منابع مالی که در اختیار دارند را در بانک واوراق مشارکت سرمایه گذاری می کنند .گروه دیگر مردم منابعی که در اختیار دارند،را در بازارهایی که خود در آن مشغول کار هستند،سرمایه گذاری می کنند و گروه دیگر در بازار های فلزات گرانبها ،ارز وسهام وارد شده وبا پذیرش ریسک بیشتر انتظار منافع بیشتری نیز دارند در این میان تحلیل تکنیکی به علت اینکه در بیشتر بازارها کاربرد فراوانی دارد، مورد توجه تعداد زیادی از سرمایه گذاران قرارگرفته است.تجزیه تحلیل تکنیکی فرایند بررسی حجم معاملات ،ودر نظر گرفتن قیمتهای گذشته ،برای تعیین قیمت آتی سهام ،ارز و... می باشد. در واقع تحلیل گران تکنیکال با این عقیده که همه عوامل در قیمت لحاظ شده وبازار معمولا رفتار خود را تکرار می کند.به پیش بینی قیمت سهام در اینده می پردازند.

در این تحقیق به بررسی ومقایسه بازده وریسک دو روش تکنیکال که توسط فعالان بازار مورد استفاده قرارمی گیرد، یعنی شاخص قدرت نسبی ومیانگین متحرک همگرا واگرا (سه گانه)پرداخته شده است.جامعه مورد بررسی گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهاداربوده که تا سال1380 در بورس اوراق بهادارپذیرفته شده باشندو دوره زمانی مورد بررسی از ابتدای سال 1380تا 13/9/1387می باشد. درقالب دو فرضیه اصلی وهشت فرضیه فرعی پرداخته شده است. در فرضیه ها به مقایسه بازده وریسک استفاده از شاخص قدرت نسبی و میانگین همگراواگرا(سه گانه)در زمان رشد شاخص کل و کاهش شاخص کل به صورت جداگانه ودر دو فرضیهاصلی به مقایسه ریسک وبازده دو روش درتمام زمان مورد بررسی پرداخته شده است. و نتیجه اینکه بین ریسک وبازده دو روش شاخص قدرت نسبی ومیانگین همگرا واگرا(سه گانه)تفاوت معنا داری وجود ندارد. وکاهش و رشد شاخص کل بورس هم باعث تفاوت معنادار بین بازده وریسک دو روش نشده است. وروش این تحقیق کاربردی وتوصیفی می باشد ،و هدف ان کمک به سرمایه گذاران برای انتخاب روش مناسب تر بوده واز آزمون tجهت آزمون تساوی میانگین دوجامعه استفاده شده است .

مقدمه:

امروزباگسترش روزافزون تجارت الکترونیک امکان سرمایه گذاری در بازارهای سراسر جهان فراهم وانجام معاملات الکترونیکی تبدیل به بخش مهمی از ساز وکار بازارهای معتبر جهانی شده است.

بازارهای مورد بحث نه تنها شامل بازارهای سهام بلکه بازارهای نفت وفلزات غیر اهنی بازارهای محصولات کشاورزی، بازارهای پولی و...رانیز دربر می گیرد .

اصولابرای کسب سود در این بازار گسترده جهانی، نیاز به اطلاعات تخصصی وپیچیده کارشناسی ،امر لازم وضروری به نظر می رسد.

بنابراین توجه به گستردگی بازارجهانی ،استفاده از ابزارهایی که با در اختیار داشتن کمترین اطلاعات بتواند بیشترین نتایج را حاصل کنند بسیار مطلوب به نظر می رسد.

روشهای بسیاری توسط فعالان بازار ابداع شد که به سرمایه گذاران کمک کند تا بتوانند باتصمیم گیری درست بازده بهتری را از سرمایه خود کسب کنند.یکی از روشهای سرمایه گذاری[1] که به صورت گسترده مورد توجه سرمایه گذاران قرارگرفته روش سرمایه گذاری تکنیکال است . در داخل کشور نیز خصوصا در سالهای اخیربسیاری ازسرمایه گذاران به روشهای تکنیکال[2] توجه ویژه ای نشان می دهند.به تحلیل گران تکنیکال چارتیست[3] می گویند.چارتیستها سعی می کنند،با استفاده روند[4] و قیمتهای گذشته سهام برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری آتی استفاده کنند (زو و زهو،2009 ،ص554-519)[5].

[1] .Investment

[2] .Technical

[3] .Chartist

[4] .Trend

[5].Y،Zhu،G،Zhou 2009 519-554