خرید(مقاله معاملات آتی در بورس یعنی چه)

مقاله معاملات آتی در بورس یعنی چه|40090786|imv34011961|مقاله معاملات آتی در بورس یعنی چه,معاملات آتی در بورس یعنی چه
پژوهشگر گرامی،شما با عنوان مقاله معاملات آتی در بورس یعنی چه وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.

فهرست

- مقدمه
- قراردادآتی
- تسویهقراردادآتی
- تحویلقراردادآتی
- فرصتهایسودآورمعاملاتآتی
- چراقراردادآتیدربورسمعاملهمیشود
1. اهرممالی
2. فراوانیانجاممعاملاتوسرعتنقدشدن
3. شفافیت
4. انسجامویکپارچگیمالی
- انواعمعاملهگراندربازارآتی
. معاملهگرانعمومی
. معاملهگراناصلیوحرفهای
. معاملهگرانانحصاری
- بازارسازان
- معاملهگرانچگونهمعاملهمیکنند
1. معاملهگرانریزهخوار
2. معاملهگرانیکروزه
3. معاملهگرانطولانیمدت
- معاملهگرانچگونهبهبازاردستمییابند
- ریشهشناسیوسازوکاربازارآتی
- ماههایقرارداد
- مفهومتغییرقیمتدرقراردادآتی
- حجمدرمعاملاتآتی
- قراردادهایبازتعیینتکلیفنشده
- مسیرسفارشمعاملهآتی
- انواعسفارشات
1. سفارشبهقیمتروزبازار
2. سفارشبهقیمتمحدود
3. سفارشباقیمتمقطوع
- دورهسفارش
- اجرایسفارشاتباقیدفوریت
- سفارشدرلحظاتآخرروز
- موقعیتمعاملاتیافرادومحدودههایقیمت
- کاربردتجزیهوتحلیلنموداریبرایپیشبینیقیمتـها
- کاربردتجزیهوتحلیلنموداریدرپیشبینیقیمتها
- شکلبندیهاینمودار
- میانگینمتحرک
- مفهومحجموقراردادهایبازدربازار
- رهنمودهایمعاملاتآتی
- چهچیزهایمفیدیمیتواندبعنوانراهنمایمعاملهگرباشد
1. خریدبهقیمتارزانوفروشبهقیمتبالا
2. برآوردمیزاندرستحسابمعاملاتآتی
3. تعیینوتنظیمویژگیهایریسک
4. قراردادهایآتیمناسبراانتخابکن
الف. نوسانقیمت
ب. قدرتنقدشوندگی
ج. اندازههرقرارداد
ه. سپردهها
5. تنوعطلبیدرمعاملات
6. برنامهریزیمعاملاتآتی
7. تحملدرمعامله
8. شروعمعاملهآتیبصورتمجازی
9. انتخابیککارگزارشایسته
- مدیریتنمودنحرفهایپول

قرارداد آتی چیست؟

قرارداد آتی قانوناً توافق نامه ای است دارای حد و مرز معینی و برای خرید یا فروش یک کالا یا ابزار مالی برای زمانی در آینده با قیمتی توافق شده هنگام امضای قرارداد می باشد، گرچه بندرت تحویل واقعی کالای مورد معامله انجام می شود.
بر طبق مشخصات کالای تحویلی قرارداد آتی باید دارای استاندارد کیفیت، کمیت، زمان تحویل و محل تحویل باشد تنها متغیر در معاملات آتی قیمت است که در مرحله معامله کشف می شود.
بعنوان مثال چنانچه کارگزاری یک قرارداد آتی مس برای خرداد ماه 1385 را خریداری نماید یعنی او پذیرفته که 1000 کیلو مس برای تحویل در ماه خرداد منعقد نموده و کیفیت مس مورد قرارداد نیز استاندارد بوده و تمام قراردادهای مس خردادماه نشان دهنده یکسان بودن کیفیت مس در آن دوره می باشد.