خرید(بررسی مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات اساسی)

بررسی مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات اساسی|31022566|imv34011961|بررسی کامل مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار,مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا,روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار,فلزات اساسی بورس اوراق
پژوهشگر گرامی،شما با عنوان بررسی مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات اساسی وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.

بررسی کامل مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار
دارای 125 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:
word و قابل ویرایش
تعداد صفحات
: 125 صفحه
آماده:
برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::

مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در
گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار

چكيده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: كليات تحقیق
1-1 مقدمه 4
2-1 تاریخچه مطالعاتی 5
3-1بیان مسئله : 6
4-1چارچوب نظري تحقيق : 7
5-1فرضيه هاي تحقيق : 8
6-1اهميت وضرورت تحقيق : 10
7-1 حدود مطالعاتی 11
1-7-1قلمرومکاني تحقيق : 11
2-7-1قلمرو زماني تحقيق : 11
8-1تعريف واژه هاي کلیدی واصطلاحات: 11
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه 14
2-2انواع شاخص بورس درايران : 15
1-2-2شاخص کل: 15
1-1-2-2ويژگيهاي شاخص کل : 16
2-1-2-2موارد ي که در شاخص کل اثري ندارند: 16
3-1-2-2مواردي که نيازي به تعديل شاخص نمي باشد 17
2-2-2شاخص بازده نقدي و قيمت: 17
3-2-2شاخص بازده نقدي: 17
4-2-2شاخص صنعت 18
5-2-2شاخص مالي 18
6-2-2شاخص شرکت 18
7-2-2شاخص 50 شرکت برتر: 18
3-2شاخص هاي بازار سرمايه درساير کشورها: 19
1-3-2شاخص بورس لندن : 19
2-3-2شاخص داو-جونز: 19
3-3-2شاخص نزدک: 19
4-3-2شاخص نيکي ژاپن: 20
5-3-2شاخص دکس : 20
6-3-2شاخص هنگ کنگ(سنگ) : 20
7-3-2شاخص بورس فرانسه )کک 40( : 20
8-3-2شاخص استاندارد اند پورز: 20
9-3-2شاخص هاي بورس مالزي: 21
4-2روش هاي پيش بيني قيمت اوراق بهادار : 21
1-4-2روش پرتفوی یا تئوری گشت تصادفی: 22
2-4-2روش اساسي يا تجزيه وتحليل بنيادي : 22
3-4-2 روش نموداري يا تجزيه تحليل تکنيکي: 22
5-2اصطلاحات رايج تحليل تکنيکال: 22
6-2برخي از اصلاحات سرمايه گذاري: 25
7-2شاخص ميانگين متحرک همگرا واگرا: 29
8-2ميانگين متحرک همگرا واگرا( سه گانه ): 30
9-2شاخص قدرت نسبي: 31
10-2بررسي مقايسه اي شاخص ميانگين همگرا واگرا(سه گانه) وشاخص قدرت نسبي روش تحليل تکنيکال: 32
11-2مروري بر مطالعات تجربي : 37
1-11-2تحقيقات انجام شده در خارج از کشور: 37
2-11-2تحقيقات صورت گرفته در داخل کشور: 42
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 45
2-3روش تحقيق: 45
3-3اهداف تحقيق: 45
4-3فرضيه هاي تحقيق : 46
1-4-3فرضيه اصلي اول: 46
2-4-3فرضيه اصلي دوم: 47
5-3جامعه اماري: 47
6-3مدل تحليلي تحقيق: 49
7-3 فرايند تحقيق: 50
8-3روش ها و ابزار جمع آوري داده هاي تحقيق: 50
9-3متغير ها و داده هاي پژوهش: 51
10-3نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار: 52
11-3نکات در نظر گرفته شده در محاسبات تحقيق: 53
12-3شاخص قدرت نسبي 54
13-3ميانگين متحرک همگرا واگرا (سه گانه): 55
1-13-3سيگنال خريد و فروش ميانگين متحرک همگرا واگرا(سه گانه) 56
14-3محاسبات مربوط به ريسک: 56
15-3بازده : 57
16-3روش تجزيه وتحليل داده ها 57
17-3آزمونT مستقل 58
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه‏ 60
2-4آزمون فرضیه ها : 60
1-2-4 فرضیه اصلی اول: 60
2-2-4 فرضيه اول(فرعي) : 62
3-2-4فرضيه دوم (فرعي) : 63
4-2-4فرضيه سوم(فرعي) : 65
5-2-4فرضيه چهارم (فرعي) : 66
3-4فرضيه دوم (اصلي) : 68
1-3-4فرضيه اول (فرعي) : 69
2-3-4فرضيه دوم (فرعي) : 71
3-3-4فرضيه سوم(فرعي) : 73
4-3-4فرضيه چهارم (فرعي) : 74
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه 78
2-5نتيجه گيري از ازمون فرضيه ها وتفسير انها 78
1-2-5فرضيه اصلي اول تحقيق : 78
2-2-5فرضيه فرعي اول: 79
3-2-5فرضيه فرعي دوم: 79
4-2-5فرضيه فرعي سوم: 79
5-2-5فرضيه فرعي چهارم: 80
6-2-5فرضيه اصلي دوم: 80
7-2-5فرضيه فرعي اول ريسک: 81
8-2-5فرضيه فرعي دوم ريسک: 81
9-2-5فرضيه فرعي سوم ريسک: 82
10-2-5فرضيه چهارم فرعي : 82
3-5نتیجه گیری کلی تحقیق: 83
5-5پيشنهاد ات براي تحقيقات اتي 83
پیوست ها
پیوست الف) جداول اماری 86
پیوست ب) خروجی نرم افزار SPSS 92
منابع و ماخذ
منابع فارسي: 107
منابع لاتین: 109
چکیده انگلیسی: 111جدول 1-1 نتایج یافته ها در مورد تحقیق 5
جدول 1-3 لیست شرکتهای جامعه آماری 48
جدول 1-4 آزمون لون براي بررسي همگني واريانس بازده دردوشاخص 61
جدول 2-4 آماره توصيفي بازده سهام بااستفاده از دوشاخص تکنیکال 61
جدول 3-4 آزمون tجهت مقايسه ميانگين بازده سهام بااستفاده از دوشاخص تکنیکال 61
جدول 4-4 آزمون لون براي بررسي همگني واريانس بازده دردوشاخص 62
جدول 5-4 آماره توصيفي بازده سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان رشدشاخص کل 63
جدول 6-4 آزمون tجهت مقايسه ميانگين بازده سهام بااستفاده از دوروش در زمان رشدشاخص 63
جدول 7-4آزمون لون براي بررسي همگني واريانس بازده دردوشاخص تکنیکال زمان کاهش شاخص 64
جدول 8-4 آماره توصيفي بازده سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان کاهش شاخص 64
جدول 9-4 آزمون tجهت مقايسه ميانگين بازده سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان کاهش شاخص 65
جدول 10-4 آزمون لون براي بررسي همگني واريانس بازده دردوزمان 66
جدول 11-4 آماره توصيفي بازده سهام بااستفاده از شاخص قدرت نسبی 66
جدول 12-4 آزمون tجهت مقايسه ميانگين بازده سهام بااستفاده از شاخص قدرت نسبی 66
جدول 13-4 آزمون لون براي بررسي همگني واريانس بازده دردوزمان 67
جدول 14-4 آماره توصيفي بازده سهام بااستفاده از شاخص میانگین متحرک همگراواگرا (سه گانه) 67
جدول 15-4 آزمون tجهت مقايسه ميانگين بازده سهام بااستفاده از میانگین متحرک همگراواگرا(سه گانه)در دو زمان کاهش ورشد شاخص 68
جدول 16-4 آزمون لون براي بررسي همگني واريانس بازده دردوشاخص 68
جدول 17-4 آماره توصيفي ريسک سهام بااستفاده از دوشاخص تکنیکال 69
جدول 18-4 آزمون tجهت مقايسه ميانگين ريسک سهام بااستفاده از دوشاخص تکنیکال 69
جدول 19-4 آزمون لون براي بررسي همگني واريانس بازده دردوشاخص 70
جدول 20-4 آماره توصيفي ريسک سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان رشدشاخص 70
جدول 21-4 آزمون tجهت مقايسه ميانگين ريسک سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان رشد 70
جدول 22-4 آزمون لون براي بررسي همگني واريانس بازده دردوشاخص 71
جدول 23-4 آماره توصيفي ريسک سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان کاهش 72
جدول 24-4 آزمون tجهت مقايسه ميانگين ريسک سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان کاهش 72
جدول 25-4 آزمون لون براي بررسي همگني واريانس بازده دردوزمان 73
جدول 26-4 آماره توصيفي ريسک سهام شاخص قدرت نسبی 73
جدول 27-4 آزمون tجهت مقايسه ميانگين ريسک سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان کاهش 74
جدول 28-4آزمون لون براي بررسي همگني واريانس بازده دردوزمان 75
جدول 29-4 آماره توصيفي ريسک سهام میانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه) 75
جدول 30-4 آزمون tجهت مقايسه ميانگين ريسک سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان کاهش 75
جدول 31-4 خلاصه نتایج فرضیات 76

نمودار 1-2 سیگنال هایمیانگین همگراواگرا(سه گانه) 30
نمودار 2-2 سیگنال های شاخص قدرت نسبی 32
نمودار 1-3 مدل تحلیلی تحقیق 49

چكيده:
بيشتر افراد به درستي از روشهاي سرمايه گذاري اطلاع ندارند ، آنها به طمع سود بيشتر و حداکثر کردن ثروت منابع مالي وپس اندازهاي خود را در بازارهاي مختلف سرمايه گذاري مي کنند .بعضي از مردم به دنبال سود کمتر وبدون ريسک هستند.به همين جهت منابع مالي که در اختيار دارند را در بانک واوراق مشارکت سرمايه گذاري مي کنند .گروه ديگر مردم منابعی که در اختیار دارند،را در بازارهايي که خود در آن مشغول کار هستند،سرمايه گذاري مي کنند و گروه ديگر در بازار هاي فلزات گرانبها ،ارز وسهام وارد شده وبا پذيرش ريسک بيشتر انتظار منافع بيشتري نيز دارند در اين ميان تحليل تکنيکي به علت اينکه در بيشتر بازارها کاربرد فراواني دارد، مورد توجه تعداد زيادي از سرمايه گذاران قرارگرفته است.تجزيه تحليل تکنيکي فرايند بررسي حجم معاملات ،ودر نظر گرفتن قيمتهاي گذشته ،براي تعيين قيمت آتي سهام ،ارز و... مي باشد. در واقع تحليل گران تکنيکال با اين عقيده که همه عوامل در قيمت لحاظ شده وبازار معمولا رفتار خود را تکرار مي کند.به پيش بيني قيمت سهام در اينده مي پردازند.
در اين تحقيق به بررسي ومقايسه بازده وريسک دو روش تکنيکال که توسط فعالان بازار مورد استفاده قرارمي گيرد، يعني شاخص قدرت نسبي وميانگين متحرک همگرا واگرا (سه گانه)پرداخته شده است.جامعه مورد بررسی گروه فلزات اساسي بورس اوراق بهاداربوده که تا سال1380 در بورس اوراق بهادارپذیرفته شده باشندو دوره زمانی مورد بررسی از ابتدای سال 1380تا 13/9/1387می باشد. درقالب دو فرضيه اصلي وهشت فرضيه فرعي پرداخته شده است. در فرضیه ها به مقایسه بازده وریسک استفاده از شاخص قدرت نسبی و میانگین همگراواگرا(سه گانه)در زمان رشد شاخص کل و کاهش شاخص کل به صورت جداگانه ودر دو فرضیهاصلی به مقایسه ریسک وبازده دو روش درتمام زمان مورد بررسی پرداخته شده است. و نتيجه اينکه بين ريسک وبازده دو روش شاخص قدرت نسبي وميانگين همگرا واگرا(سه گانه)تفاوت معنا داري وجود ندارد. وکاهش و رشد شاخص کل بورس هم باعث تفاوت معنادار بين بازده وريسک دو روش نشده است. وروش این تحقیق کاربردی وتوصیفی می باشد ،و هدف ان کمک به سرمایه گذاران برای انتخاب روش مناسب تر بوده واز آزمون tجهت آزمون تساوي ميانگين دوجامعه استفاده شده است .
مقدمه:
امروزباگسترش روزافزون تجارت الکترونيک امکان سرمايه گذاري در بازارهاي سراسر جهان فراهم وانجام معاملات الکترونيکي تبديل به بخش مهمي از ساز وکار بازارهاي معتبر جهاني شده است.
بازارهاي مورد بحث نه تنها شامل بازارهاي سهام بلکه بازارهاي نفت وفلزات غير اهني بازارهاي محصولات کشاورزي، بازارهاي پولي و...رانيز دربر مي گيرد .
اصولابراي کسب سود در اين بازار گسترده جهاني، نياز به اطلاعات تخصصي وپيچيده کارشناسي ،امر لازم وضروري به نظر مي رسد.
بنابراين توجه به گستردگي بازارجهاني ،استفاده از ابزارهایی که با در اختيار داشتن کمترين اطلاعات بتواند بيشترين نتايج را حاصل کنند بسيار مطلوب به نظر مي رسد.
روشهاي بسياري توسط فعالان بازار ابداع شد که به سرمايه گذاران کمک کند تا بتوانند باتصميم گيري درست بازده بهتري را از سرمايه خود کسب کنند.يکي از روشهاي سرمايه گذاري که به صورت گسترده مورد توجه سرمايه گذاران قرارگرفته روش سرمايه گذاري تکنيکال است . در داخل کشور نيز خصوصا در سالهاي اخيربسياري ازسرمايه گذاران به روشهاي تکنيکال توجه ويژه اي نشان مي دهند.به تحليل گران تکنيکال چارتيست مي گويند.چارتيستها سعي مي کنند،با استفاده روند و قیمتهای گذشته سهام برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری آتی استفاده کنند (زو و زهو،2009 ،ص554-519) .