خرید(بررسی افزایش سن ازدواج و علل و تاثیرات آن)

بررسی افزایش سن ازدواج و علل و تاثیرات آن|30016817|imv34011961|بررسی افزایش سن ازدواج و علل و تاثیرات آن
پژوهشگر گرامی،شما با عنوان بررسی افزایش سن ازدواج و علل و تاثیرات آن وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 75

فهرستتعریف واژه ها ...............................................................................چکیده .........................................................................................مقدمه ..........................................................................................بیان مسئله ....................................................................................سؤالات تحقیق ..............................................................................فرضیه های تحقیق .........................................................................فصل دومپیشینه تجربی تحقیق .......................................................................ازدواج چیست ..............................................................................پیشینه عملی تحقیق ........................................................................اهمیت سن در ازدواج ......................................................................سن مناسب برای ازدواج ……………………………….......................سن ازدواج در گذر ایام ....................................................................افزایش سن ازدواج ونقش آن در انحرافات اخلاقی جوانان ............................افزایش سن ازدواج و نقش آن در گسترش بی بندوباریهای جنسی جوان…….....علل افزایش سن ازدواج ...................................................................نقش مسکن در سن ازدواج ...............................................................تشریفات ازدواج ............................................................................بی تفاوتی والدین ...........................................................................فصل سومجامعه آماری ................................................................................نمونه و روش نمونه گیری ...............................................................روش تجزیه و تحلیل آماری ..............................................................فصل چهارمتوصیف سؤالات و فرضیات تحقیق ......................................................محدودیت تحقیق ............................................................................فصل پنجمنتیجه گیری .................................................................................فصل ششمضمایم ........................................................................................

تعریف عملیاتی واژه ها:1 ازدواج (marriage) :جفت گرفتن زن کردن – شوهر کردن – با یکدیگر جفت و قرین شدندر این تخقسق منظور از ازدواج رابطه حقوقی است که برای همیشه به وسیله ی عقد مخصوص بین زن و مرد حاصل شده است.

فصل اولچکیدهازدواج پيمان مقدسي است كه در آن زن و مرد بر اساس يك تعهد قانوني،شرعي و عاطفي پيمان مي بندند تا با تشكيل خانواده در يك زندگي مشترك ،نيازهاي همديگر را تامين و درنشيب و فرازها و تلخي و شيريني هاي زندگي يار و غمخوار هم باشند.با اين وجود،خانواده يكي از اركان جامعه بشمار مي رود و دستيابي به جامعه سالم در گرو سلامت خانو اده و تحقق خانواده سالم،مشروط به برخورداري معماران (زوجين)آن از سلامت رواني و داشتنرابطه اي مطلوب با يكديگر است.دراين راستا،مطالعه حاضر به بررسي موانع ازدواج بين جوانان شهرستان اردکان که در کارخانه صدف این شهر مشغول به کارند مي پردازدو آسيب ها و موانع اقتصادي،فرهنگي و اجتماعي،خانوادگي و فردي از ديدگاه آنها مورد ارزيابي قرار ميدهد.روش: اين مطالعه به روش توصيفي تحليلي و مقطعي انجام گرفت و در آن 50 نفر ازکارکنان این کارخانه در رده ها و مدرکهای مختلف به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي ،انتخاب و با پرسشنامه ارزيابي قرار شدند. ابزار پژوهش در اين مطالعه ،چهار حيطه كلي موانع (اقتصادي،اجتماعي فرهنگي،خانوادگي و فردي)،را از مجموعه سوالات استخراج و تجزيه و تحليل كرد. نتايج: در تجزيه و تحليل نتايج اين مطالعه مشخص شد كه مهمترين موانع ازدواج به ترتيب اولويت:موانع اقتصادي،فرهنگي اجتماعي ،فردي و خانوادگي بوده است.همچنين مهمترين موانع اقتصادي براي جوانان نداشتن شغل مناسب،نداشتن مسكن و مخارج ازدواج در برگزاري جشن عروسي،مهمترين موانع فرهنگي اجتماعي:دوست پسر يا دوست دختر داشتن ،مشكلات اخلاقي بستگان عنوان شده است،همچنين نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه بين ديدگاه جوانان پسر و دختر در مورد موانع ازدواج در بعضي گزينه ها تفاوت آماري معناداري وجود دارد.اين تفاوت ها در مورد وسواس در انتخاب شوهر مناسب،ترس ا شكست در ازدواج ،وضع نامطلوب اقتصادي طرف مقابل و سيگاري بودن فرد،به نفع دانشجويان دختر و در مورد :ترس از جواب منفي طرف مقابل (دختر)،مخارج سنگين ازدواج،برگزاري جشن عروسي و نداشتن شغل مناسب ،به نفع جوانان پسر بوده است. بحث: نظر به اين كه ازدواج موفق زمينه ساز خانواده اي سالم و در نهايت نويددهنده جامعهاي سالم است،رفع موانع ازدواج مخصوصاً موانع شغلي با ايجاد شغل و فرصت هاي شغلي مناسب براي جوانان توسط متوليان و برنامه ريزان جامعه مي تواند آسيب ها وموانع ازدواج را به حداقل ممكن برساند.مقدمهزندگی در قرن بیست و یکم همه چیزش متفاوت است. تولدش، بزرگ شدنش، کار کردنش و حتی ازدواجش. هر روز یک آمار جدید منتشر می شود که سن ازدواج بالا رفته است، جوانان تمایلی به ازدواج ندارند و..از گذشته های بسیار دور، ازدواج و تشکیل خانواده در هر دین و مسلکی مورد قبول بوده است به اعتقاد بسیاری از فلاسفه و دانشمندان فقط از طریق ازدواج است که فرد به آرامش واقعی دست پیدا می کند همان مساله ای که در قرآن کریم هم به آن اشاره شده است.