خرید(مقاله ترجمه شده با عنوان روش های رنگ سنجی با استفاده از رنگ آزو برای تحلیل اتمسفری دی اکسید نیتروژن؛ توسعه در طول تاریخ)

مقاله ترجمه شده با عنوان روش های رنگ سنجی با استفاده از رنگ آزو برای تحلیل اتمسفری دی اکسید نیتروژن؛ توسعه در طول تاریخ|2025909|imv34011961|رنگ سنجی , آزو , اکسید نیتروژن , اتمسفر , تتروکسید نیتروژن , آلاینده
پژوهشگر گرامی،شما با عنوان مقاله ترجمه شده با عنوان روش های رنگ سنجی با استفاده از رنگ آزو برای تحلیل اتمسفری دی اکسید نیتروژن؛ توسعه در طول تاریخ وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.

روش های رنگ سنجی با استفاده از رنگ آزو برای تحلیل اتمسفری دی اکسید نیتروژن؛ توسعه در طول تاریخ

9 صفحه فایل pdf مقاله به همراه 9 صفحه فایل word ترجمه مقاله با عنوان روش های رنگ سنجی با استفاده از رنگ آزو برای تحلیل اتمسفری دی اکسید نیتروژن؛ توسعه در طول تاریخ

امروزه، اکسیدهای مختلف نیتروژن، گروه مهمی از آلاینده های هوا را شامل می شوند. جدول I، درصد آلاینده­ های معمول را در دهه ی 1960، نشان می دهد. اکسیدهای نیتروژن، با مجموع 5/8 %، رتبه ی چهارم آلاینده های گازی را به خود اختصاص داده اند. همچنین، این جدول، نشان می دهد که حمل و نقل، مهمترین منبع اکسیدهای نیتروژن می باشد.

نیتریک اکسید، دی اکسید (یا پراکسید) نیتروژن، تتروکسید نیتروژن و سایر اکسیدهای نیتروژن، در اتمسفر، با هم دیگر در یک حالت تعادل پایدار هستند. تحت شرایط معمول اتمسفر، نیتریک اکسید، جزء غالب اکسیدهای نیتروژن جو می باشد اما دی اکسید نیتروژن، به دلیل سمیت بالایی که دارد، به شدت مورد توجه است. NO2 در آب حل و در دمای معتدل، اسید نیتریک و اسید نیتروس ساخته می شود. تمرکز ما در این مقاله، روی تعیین اسید نیتروس، به وسیله ی رنگ سنجی رنگ آزوی تشکیل شده از طریق فرآیند نشان داده شده در شکل I است.

در طول دهه ی حاضر، این روش مقبولیت عمومی قابل توجهی یافته است و به دفعات از روش Saltzman، به عنوان پرکاربردترین روش تعیین مقدار کمی مقادیر جزئی NO2 در اتمسفر، یاد شده است. حتی بحث و جدل پیرامون فاکتور Saltzman نیز، اثر قابل ملاحظه ای روی این مقبولیت نداشته است.