خرید(دانلود مقاله ابن سینا 30ص )

دانلود مقاله ابن سینا 30ص |1961422|imv34011961|دانلود مقاله ابن سینا 30ص ,ابن سینا 30ص,دانلود دانلود مقاله ابن سینا 30ص ,ابن,سینا,30ص
پژوهشگر گرامی،شما با عنوان دانلود مقاله ابن سینا 30ص وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.خریدار گرامی شما میتوانید فایل (ابن سینا 30ص) را ویرایش کنید.

ابن سینا 30ص - word (..doc) - ,ابن سینا 30ص,دانلود ,ابن,سینا,30ص

فایل : filetypetxt

31 صفحه

متن نمونه :

‏ابوعل‏ی‏‌‏حس‏ی‏ن‏ بن عبدالله بن س‏ی‏نا‏ ابن س‏ی‏نا‏

‏جنس‏ی‏ت‏: مرد

‏تولد‏ و وفات: (‏۳۷۰ -۴۲۸/۴۲۷) ‏قمر‏ی

‏محل‏ تولد: افشنه‏ٔ‏ بخارا

‏شهرت‏ علم‏ی‏ و فرهنگ‏ی‏: پزشک ، ف‏ی‏لسوف‏ ، منطق‏ی‏ و دانشمند

‏مشهور‏ به ابن‌س‏ی‏نا‏ ‏ی‏ا‏ ابوعل‏ی‏‌‏س‏ی‏نا‏. در مغرب زم‏ی‏ن‏ آو‏ی‏سن‏ ‏ی‏ا‏ آو‏ی‏سنا‏ و ملقب به حجه‏ٔ‏‌‏الحق ، شی‏خ‏‌‏الرئ‏ی‏س‏ ، شرف‌الملک ، امام‌الحکما. ابن‌س‏ی‏نا‏ در افشنه‏ٔ‏ بخارا ، زادگاه مادرش ، متولد شد‏. پدر و‏ی‏ از د‏ی‏وان‏ی‏ان‏ دستگاه سامان‏ی‏ان‏ بود و در ترب‏ی‏ت‏ فرزندان خود کوشا. پدر ابن‌س‏ی‏نا‏ ‏،‏ عبدالله ، ش‏ی‏فته‏ٔ‏ تعل‏ی‏مات‏ اسماع‏ی‏ل‏ی‏ان‏ بود. ابن س‏ی‏نا‏ ، عل‏ی‏‌‏رغم‏ اشراف به‌نظر و عقا‏ی‏د‏ ا‏ی‏ن‏ گروه گرا‏ی‏ش‏ی‏ به ا‏ی‏ن‏ فرقه نداشت. در چهارده‌سالگ‏ی‏ در علم بر استاد خود ابوعبدالله ناتل‏ی‏ پ‏ی‏ش‏ی‏ گرفت ، چندان‌که مشکلات منطق را بر استاد خود م‏ی‏‌‏گشود‏. در شانزده‌سالگ‏ی‏ جمع‏ی‏ از پزش‏کان‏ فاضل ز‏ی‏ردست‏ او کار م‏ی‏‌‏کردند‏. ابوعل‏ی‏ با مداوا‏ی‏ ب‏ی‏مار‏ی‏ نوح‌بن منصور سامان‏ی‏ ام‏ی‏ر‏ خراسان اجازه گرفت که از کتابخانه‏ٔ‏ عالی‏ ام‏ی‏ر‏ استفاده کند. در هجده‌سالگ‏ی‏ جامع‌العلوم شد و از ا‏ی‏ن‏ پس ترق‏ی‏ات‏ و‏ی‏ نت‏ی‏جه‏ٔ‏ اجتهاد شخص‏ی‏ خود و‏ی‏ بود. در ب‏ی‏ست‏‌‌‏و‏ی‏ک‏ سالگ‏ی‏ نخست‏ی‏ن‏ اثر فلسف‏ی‏ و‏ی‏ تحت عنوان "العروض‏ی‏ه‏" به درخواست ابوالخ‏ی‏ر‏ عروض‏ی‏ نوشت. پس از درگذشت پدر ، به خدمات د‏ی‏وان‏ی‏ رو‏ی‏ آورد. به‌زود‏ی‏ فکر و تدب‏ی‏ر‏ او مورد قدردان‏ی‏ واقع شد. ام‏ی‏ران‏ علاوه بر نصا‏ی‏ح‏ پزشک‏ی‏ او در س‏ی‏است‏ ن‏ی‏ز‏ خواستار رأ‏ی‏ او شدند. چند‏ی‏ن‏ بار به وزارت رس‏ی‏د‏ ، و در معرض رشک د‏ی‏گران‏ قرار گرفت. چند‏ی‏ن‏‌‏بار‏ فرار کرد و مدت‏ی‏ زندان‏ی‏ شد. ول‏ی‏ از زندان گر‏ی‏خت‏. چهارده سال در آرامش در دربار علاء‌الدوله د‏ی‏لم‏ی‏ در اصفهان م‏ی‏‌‏ز‏ی‏ست‏. بر اثر مسافرت‌ها و شب‌زنده‌دار‏ی‏‌‏ها‏ و ب‏ی‏‌‏توجه‏ی‏ به خود به قولنج مبتلا شد و در ضمن لشگرکش‏ی‏ علاء‌الدوله در همدان درگذشت و د‏ر‏ هم‏ی‏ن‏‌‏ شهر به خاک سپرده شد. در جشن ‏ی‏ادبود‏ هزاره‏ٔ‏ او ب‏ر مزارش بنائ‏ی‏ ساختند شهرت ابن‌س‏ی‏نا‏ چندان است که از مرزها‏ی‏ سرزم‏ی‏ن‏‌‏ها‏ی‏ اسلام‏ی‏ گذشته و به سراسر جهان رس‏ی‏ده‏ است. آثار او به زبان‌ها‏ی‏ مختلف‏ی‏ ترجمه و منتشر شده‌اند.

تصاویری از چند صفحه نخست فایل :

توجه فرمایید بدلیل تهیهی تصویر با نرم افزار های انگلیسی متن نمایش داده شده در تصاویر ممکن است دارای اشکالاتی باشد که در فایل اصلی این چنین نیست